YBC-7289

What's up

นิทรรศการ YBC-7289

ศิลปิน:พศุตม์กรรณรัตนสูตร


8ธันวาคม - 29ธันวาคม 2022

จัดแสดงที่ : 6060 Arts Space

ตึกขาว -ตึกดำ


❃เปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 17ธค. 2565❃

เวลา 18.00น. ⎜ *เข้าชมฟรี*


ทุกอารยธรรมมีรูปแบบและปัจจัยพื้นฐานที่นำไปสู่กำเนิดของอารยธรรมความรุ่งเรืองและความเสื่อมของอารยธรรมสำคัญของโลกในแต่ละยุคสมัยกระบวนการสั่งสมความเจริญที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้จากประสบการณ์มีความซับซ้อนของระบบสังคมปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมต่างๆทั้งในด้านวัตถุและจิตใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ

ในระบบสังคมนั้นๆส่งผลเหตุปัจจัยการเกิดและการล่มสลายของอารยธรรมส่งอิทธิพลของอารยธรรมนั้นต่ออารยธรรมอื่นๆ

อารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกมีเอกลักษณ์โดดเด่นหลายด้านเกิดจากการผสมผสานความรู้และวิทยาการจากหลายเผ่าพันธุ์เข้าด้วยกันรวมถึงระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์หลักฐานความเจริญของอารยธรรมเมโสโปเตเมียได้แก่การประดิษฐ์ตัวอักษรที่นักโบราณคดีเชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดของโลกเรียกว่า

“อักษรรูปลิ่ม (Cuneiform Script)”ซึ่งเป็นต้นแบบของตัวอักษรกรีกและโรมันการค้นพบแผ่นดินเหนียว YBC 7289 (สร้างขึ้นในช่วง 1800ปี

ก่อนคริสตศักราช)ทำให้ทราบถึงความเจริญทางสติปัญญาของมนุษย์โบราณการคำนวณการใช้รูปทรงเรขาคณิตที่ส่งผลอารยธรรมสู่สังคมร่วมสมัยในปัจจุบัน


ความรู้วิทยาการจากอารยธรรมโบราณส่งผลความเจริญก้าวหน้ามากมายสู่มนุษยชาติหากแต่ความเจริญนั้นย่อมสร้างผลกระทบต่ออีกสิ่งหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งนั้นคือนิเวศสิ่งแวดล้อมที่สูญหายไปตามลำดับจะเห็นว่าไม่ว่าสัตว์ดึกดำบรรพ์หรือมนุษย์โบราณได้ทิ้งร่องรอยเพื่อสื่อสารกับโลกอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมนุษย์ปัจจุบันแห่งสังคมร่วมสมัยยังคงมุ่งคิดค้นสร้างนวตกรรมมากมายต่อไปแต่ในทางตรงข้ามมีมนุษย์อีกจำพวกพยายามกอบกู้โลกด้วยการหยุดชะลอการทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ว่าด้วยวิธี Recycle, Upcycleฟื้นฟูนิเวศสิ่งแวดล้อมให้ยังคงอยู่ต่อไปอารยธรรมของมนุษย์เป็นเรื่องของสังคมปลายเปิดส่งผลชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระบบความสัมพันธ์ที่ประสานเกื้อกูลกันให้ได้คือเป็นอารยธรรมที่ยั่งยืน


—————————————————————


Exhibition YBC-7289


Artist : Pasutt Kanrattanasutra


8 - 29 December 2022

At : 6060 Arts Space

White Space - Black Space


❃ The exhibition open on Saturday 17 December 2022 ❃

Time ⎜ 6.00 PM

*Free admission*


Every civilization has its own patterns and fundamentals that lead to the birth of civilization and the rise and fall of the world's major civilizations in each era. The process of accumulating prosperity that comes from creativity and learning from experience. The complexity of the social system interactions between different civilizations both materially, mentally and the relationship of elements in that social system resulted in the causes and factors of the birth and collapse of civilization influence of that civilization on other civilizations.


The Mesopotamian civilization was one of the oldest civilizations in the world. It was unique in many aspects born from the combination of knowledge and science from many species together including the ecological environment complete siege. Evidence of the civilization of Mesopotamia includes the calligraphy that archaeologists believe is the world's oldest is called "Wedge-shaped letters (Cuneiform Script)”, which was a prototype of the Greek and Roman alphabet discovery of clay YBC 7289 (built during 1800 BC.) made known the intellectual advancement of ancient humans, use of geometric shapes that have resulted in civilization to contemporary society today. The knowledge of science from ancient civilizations has resulted in many advancements for humanity. On the other hand, prosperity will inevitably affect another thing.


That is the ecological environment that has been lost accordingly. Primitive beasts or ancient humans have left traces to communicate with the future world that has yet to come. Currently, human of contemporary society continues to innovate and create many innovations but there are other types of humans trying to save the world by stopping and slowing environmental destruction no matter how Upcycling and recycling restore the ecological environment to remain intact. Human civilization is a matter of open-ended society resulting in life, society, and the environment in a system of relationships that can support each other is a sustainable civilization.

Upload your own venue for free! Know more about advertising with us here